Athlete’s mellow pop fills ArenA

Athlete precede Snow Patrol, who are playing their last gig on the Vertigo tour tonight.